น้อยด้วง ปิยนุสร์, and แก่นแก้ว สุภาสินี. “การเสริมเส้นใยอาหารในเฟรนช์ฟรายด์จากมันสำปะหลัง”. Journal of Food Technology, Siam University 4, no. 1 (August 18, 2015): 42–49. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38399.