บุญคง จิรนาถ, and ราชชมภู นนทิภา. “การใช้อีควาเซียทดแทนไขมันบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กเนย”. Journal of Food Technology, Siam University 5, no. 1 (August 18, 2015): 26–35. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38403.