น้อยด้วง ปิยนุสร์, and โพธิ์ชัย พัชรี. “การใช้ผงเมือกจากกระเจี๊ยบเขียวเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมใบย่านาง”. Journal of Food Technology, Siam University 6, no. 1 (August 18, 2015): 35–43. Accessed March 3, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38408.