น้อยด้วง ปิยนุสร์, and วงศ์วรรณ ระวิวรรณ. “การพัฒนาสูตรไอศกรีมจากน้อยหน่าโดยใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัว”. Journal of Food Technology, Siam University 5, no. 1 (August 18, 2015): 36–46. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38410.