ไทพาณิชย์ สมฤดี, and แย้มอาษา ธิดารัตน์. “คุณลักษณะของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในกล้วยน้ำว้า Musa Sapientum Linn”. Journal of Food Technology, Siam University 5, no. 1 (August 18, 2015): 54–63. Accessed March 3, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38423.