มหัทธนทวี กาญจนา, จันทรศรี คุลิกา, and สว่างภพ ดวงตา. “ข้าวกล้องผสมหุงสุกไว”. Journal of Food Technology, Siam University 8, no. 1 (August 18, 2015): 35–46. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38434.