จินดาพรรณ ณฐมล. “องค์ประกอบและสมบัติในการทำหน้าที่ของไข่แดง”. Journal of Food Technology, Siam University 3, no. 1 (August 18, 2015): 14–21. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38439.