น้อยด้วง ปิยนุสร์, and วิเลปะนะ เนตรนภา. “การใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่”. Journal of Food Technology, Siam University 3, no. 1 (August 18, 2015): 22–29. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38440.