รอดมุ้ย อริสรา, and จิตรวโรภาส อรอุมา. “การผลิตคุกกี้โดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน”. Journal of Food Technology, Siam University 3, no. 1 (August 18, 2015): 37–43. Accessed March 3, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38442.