จินดาพรรณ รัตนา. “ฟองในอาหาร (Food Foams)”. Journal of Food Technology, Siam University 1, no. 1 (August 19, 2015): 12–16. Accessed February 29, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38464.