น้อยด้วง ปิยนุสร์, and คล้ายจันทร์ ปัทมา. “การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม”. Journal of Food Technology, Siam University 1, no. 1 (August 19, 2015): 24–30. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38468.