1.
น้อยด้วง ป, ตะเภาทอง ณ, มาสิลีรังสี เ. การใช้ผงเยื่อฟักข้าวแห้งเป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์มายองเนส. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 17 [cited 2024 Feb. 22];10(1):9-18. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38319