1.
สุมินทิลี่ ว, บรรจงสินศิริ ป, ไพรบูรณ์ จ, คล้ายประดิษฐ์ ว. กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Gracilaria changii). JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 17 [cited 2024 Mar. 3];9(1):63-75. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38329