1.
อัศวราชันย์ ฤ. การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการแปรรูปอาหาร (Ohmic Heating in Food Processing). JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 18 [cited 2024 May 24];7(1):11-22. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38347