1.
รอนไพริน ช, เทนคาเนาว์ เ. อาหารกับโรคภัยในยุคจีโนมิกส์ : Food and Diseases in the Genomic Era. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 17 [cited 2024 Feb. 22];2(1):11-7. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38348