1.
ไทพาณิชย์ ส. กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง แบบพ่นฝอยของไซรัปขนุนชนิดผง. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 18 [cited 2024 Mar. 3];7(1):31-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38361