1.
ศิลาลาย ณ, รูส ย. บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชั่นและกลาสทรานซิชั่น ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 18 [cited 2024 Feb. 22];7(1):51-6. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38381