1.
ทิพย์รักษา จ, นุดวงแก้ว ส. พาสต้าเสริมเส้นใยจากแป้งถั่วแดงหลวง. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 18 [cited 2024 Mar. 3];4(1):16-22. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38382