1.
มหัทธนทวี ก. ความสำคัญของกลิ่นรสอาหาร กับการตรวจวิเคราะห์กลิ่นอาหารโดยเทคนิค (Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O)). JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 18 [cited 2024 Feb. 22];5(1):13-7. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38385