1.
น้อยด้วง ป, แก่นแก้ว ส. การเสริมเส้นใยอาหารในเฟรนช์ฟรายด์จากมันสำปะหลัง. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 18 [cited 2024 Feb. 22];4(1):42-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38399