1.
บุญคง จ, ราชชมภู น. การใช้อีควาเซียทดแทนไขมันบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กเนย. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 18 [cited 2024 Mar. 3];5(1):26-35. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38403