1.
น้อยด้วง ป, วงศ์วรรณ ร. การพัฒนาสูตรไอศกรีมจากน้อยหน่าโดยใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัว. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 18 [cited 2024 Mar. 3];5(1):36-4. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38410