1.
ไทพาณิชย์ ส, แย้มอาษา ธ. คุณลักษณะของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในกล้วยน้ำว้า Musa sapientum Linn. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 18 [cited 2024 Mar. 3];5(1):54-63. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38423