1.
มหัทธนทวี ก, จันทรศรี ค, สว่างภพ ด. ข้าวกล้องผสมหุงสุกไว. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 18 [cited 2024 Feb. 22];8(1):35-46. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38434