1.
จินดาพรรณ ณ. องค์ประกอบและสมบัติในการทำหน้าที่ของไข่แดง. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 18 [cited 2024 Feb. 22];3(1):14-21. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38439