1.
น้อยด้วง ป, วิเลปะนะ เ. การใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 18 [cited 2024 Mar. 3];3(1):22-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38440