1.
รอดมุ้ย อ, จิตรวโรภาส อ. การผลิตคุกกี้โดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 18 [cited 2024 Mar. 3];3(1):37-43. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38442