1.
จินดาพรรณ ร. ฟองในอาหาร (Food Foams). JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 19 [cited 2024 Mar. 3];1(1):12-6. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38464