1.
น้อยด้วง ป, คล้ายจันทร์ ป. การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 19 [cited 2024 Mar. 3];1(1):24-30. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38468