ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โดยกำหนดจัดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ  3 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ระบบ ThaiJo2.0 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป