[1]
อากรรัตน์ ว., เศวตมาลานนท์ ศ., พ่วงดี บ., บัวบาน ท. และ อ่อนเอี่ยม ว. 2019. การประยุกต์ใช้หลอดไดโอด (LED) ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืช ชนิด Isochrysis galbana (Clone T. Iso) และ Tetraselmis suecica ภายในห้องปฏิบัติการ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 35, 3 (ก.ค. 2019), 19–28.