[1]
อมรเลิศพิศาล ด., ภู่ระยับ ส. , มุ่งหมาย ล. , เม่งอําพัน เ. และ หวังสมนึก ณ. 2021. ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากดอกเก๊กฮวยอินทรีย์เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 2 (ส.ค. 2021), 46–56.