[1]
ธรรมเลิศสถิต ธ., รังควัต น., ศักดิ์คะทัศน์ พ. และ กนกหงษ์ ก. 2021. ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นและการปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ ในพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยของเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดแพร่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 171–181.