[1]
เรียนสุทธิ์ว. 2019. การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาขายมันเส้นโดยวิธีการพยากรณ์ทางสถิติ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 36, 3 (ธ.ค. 2019), 54-65.