[1]
Sitthisuntikul, K. และ โจลานันท์ บ. 2021. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดข้าวอินทรีย์ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 2 (ส.ค. 2021), 119–129.