[1]
ทดทะศรี น. 2021. ประสิทธิภาพของด้วงเต่า Serangium japonicum และแตนเบียน Eretmocerus sp. ในการควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci ในพริก. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 2 (ส.ค. 2021), 57–67.