[1]
สันธทรัพย์ ณ., ไชยวรรณ ฟ. , สีหะนาม พ. และ สันธทรัพย์ ช. 2021. อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเคพกูสเบอร์รีบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 1 (เม.ย. 2021), 28–39.