[1]
ปิ่นทศิริ ธ., พรมยะ จ. , จิตมนัส ช. และ ตงศิริ ส. 2021. ผลของการอนุบาลปูนา (Sayamia bangkokensis) ด้วยการเสริมสาหร่ายอาร๋โธรสไปร่า ต่อการเจริญเติบโตและต้นทุนในการอนุบาล . วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 75–885.