[1]
ศิริมานะพงษ์ ว., รุจจนเวท ณ. , ยังวนิชเศรษฐ ว., หลิมรักษาสิน ส. , ฟองศรัณย์ ก. และ อังโชคชัชวาล ก. 2021. การศึกษาในภาคสนาม: ผลการใช้น้ำมันมะพร้าวในการลดการเจริญของแบคทีเรีย Vibrio spp. ในทางเดินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei). วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 1 (เม.ย. 2021), 75–83.