[1]
เรียนสุทธิ์ ว. 2021. การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 2 (ส.ค. 2021), 130–143.