[1]
ไอยสุวรรณ์ อ. และ ชอบแต่ง จ. 2021. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดและการใช้ปุ๋ยเคมี ต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระบบการผลิตข้าว. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 1 (เม.ย. 2021), 40–51.