[1]
สุภาพันธ์ พ. , อินธนู พ. และ ใจคำปัน ก. 2021. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรฐานการรับรองตามการผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย . วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 152–170.