[1]
กิติพชรเดชาธร ร. , ผาสุข พ. และ เกิดรัตน์ ณ. 2021. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพร ในการเลี้ยงไก่เนื้อ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 1 (เม.ย. 2021), 95–107.