[1]
โจลานันท์ บ. และ สิทธิสันติกุล เ. 2021. การใช้วัสดุเหลือทิ้งยาสูบเป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยเทคโนโลยีกองสถิตดูดอากาศ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 1 (เม.ย. 2021), 52–64.