[1]
สว่างจิตร ว. 2021. การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรสู่การเป็นผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 1 (เม.ย. 2021), 126–134.