[1]
จิ๋วปัญญา ป. และ ใจชมภู ภ. 2021. การศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมในกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อหาแนวทางในการกำหนดราคา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผ่านศึก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตากuek Agricultural Community Enterprise Taluk Klang Thung Sub-district, Muang Tak District, Tak Province. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 2 (ส.ค. 2021), 107–118.