[1]
รอดเจริญ เ., วิชาชูเชิด บ., เขียดน้อย ว., ตั่นไพโรจน์ ว. และ สมดวง ส. 2021. การวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารชนิดหลักในกระเพาะอาหารปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลา ด้วยการใช้ดัชนีความสำคัญ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 2 (ส.ค. 2021), 98–97.