[1]
ปั้นฉาย ว. และ บุญปลอด น. 2021. การเจริญและการพัฒนาของผลมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ Black Genoa ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 1 (เม.ย. 2021), 1–11.