[1]
ภักดีโต อ. , ศีลสุทธิ์ ส. , ด่านวิริยะกุล ส. , พิชญภณ จ. , โชติประทุม ส. และ อารยกาญจน์ ธ. 2021. การคัดแยกและบทบาทของแบคทีเรียชอบเกลือและแบคทีเรียกรดแลกติกทนเกลือที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาชีวเคมีในกระบวนการหมักปลาร้า. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 50–61.