[1]
จันทร์คง จ. และ ช่วยชูหนู ณ. 2021. ต้นทุน–ผลตอบแทนและผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของการผลิตไก่คอล่อนศรีวิชัย. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 86–99.